sajt_250x250_Besokshund_louie
sajt_250x250_Besokshund_louie3
sajt_250x250_Besokshund_louie2

Hur går jag till väga för att utbilda mig?

Hunden gör först ett lämplighetstest (steg 1) tidigast vid ett års ålder. Därefter går man en Besökshundsutbildning (steg 2). Efter godkänd Besökshundsexamen kan man vidareutbilda sig till Vårdhundsteam eller Terapihundsteam (Steg 3). Om man vill kan man parallellt med steg 3 även utbilda sig till Skolhund (steg 4) för att arbeta som läshund eller fadderhundsteam.

Hur skiljer sig utbildningen till Besökshund respektive Terapihund och Vårdhund?

Besökshundsutbildningen är själva basplattformen att stå på. Genom att gå steg 2 får du allt du behöver för att kunna implementera hund i vård, skola och omsorg. I detta steg utbildas du i att arbeta med din hund i att göra enklare besök.

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som vanligtvis ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har.

Efter genomförd utbildning ska teamet kunna genomföra enklare besök samt att föraren kunna agera som stöd till sin hund samt förebygga riskfyllda situationer och fara. Besökshundsutbildning med godkänd examen ger behörighet till att påbörja vård- och terapihundsutbildning.

Utbildningen har såväl teoretiska som praktiska inslag. Inom ramen för utbildningen kommer såväl förare som hund att genomgå träning av de färdigheter som krävs för examen. Utbildningen är indelad i kurser med olika teoretiska inriktningar.

Går man vidare till att utbilda sig via Steg 3 och Steg 3b förbereds man på att arbeta målinriktat där interventionen också skall dokumenteras och utvärderas. Interventionerna följer ofta en vårdplan eller individuell utvecklingsplan. Ofta arbetar hundteamet på remiss.

Det finns också skillnader mellan Vårdhunden och Terapihunden.

Skillnaden är att de som utbildar sig enligt kursplanen utifrån svensk standard  för utbildning till vårdhund skall utföra verksamhetsförlagd utbildning inom specifika områden som demensvård, äldreomsorg eller med människor med förvärvad hjärnskada, Terapihundsteamet kan utföra verksamhetsförlagd utbildning inom alla områden såsom vård, skola och omsorg m.m. Lämplighetstester och examinering skiljer sig åt mellan Terapihund och Vårdhund. I övrigt deltar man på samma utbildning. Vid frågor maila oss på: info@terapihundskolan.se

Upplägg

Arbetsformerna utgörs av distansstudier samt sju seminariedagar. Förutom seminarierna utgör STHS lärplattform en merpart av kommunikationen mellan studenten och läraren. Läsanvisningar samt läsinstruktioner och uppgifter bestäms av gruppansvarig lärare och lämnas in under momentets period.

Student som av olika skäl inte kan närvara vid ett seminarium eller vid arbete i studentarbetslaget får en kompenserande uppgift av gruppansvarig lärare.

I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Denna del av utbildningen får ej påbörjas förrän studenten deltagit i de examinerande seminarierna och blivit godkänd på de praktiska momenten och fått samtycke från utbildningens ansvariga lärare.

Utbildningens innehåll

1 st lämplighetstestgörs på förhand
7st seminariedagar
1 st diplomeringsdag
30 timmar verksamhetsförlagd utbildning
ca 150 timmar träning på distans

Grundläggande hundkunskap om
– Djuromsorg och hälsa, del 1
– Hundens etologi, del 1
– Hundens träning, del 1

Kunskap om och förståelse för arbete som besökshundsteam med tredje person

– Människans hälsa, etik och värdegrund, del 1
– Kommunikation, bemötande och förhållningssätt, del 1
– Besökshundens insatser anpassade till individ, del 1

Detaljerad information återfinns i kursplanen.