sajt_250x250_terapihund_Kompis
sajt_250x250_terapihund_dis
sajt_250x250_terapihund_alvin6

Hur går jag till väga för att utbilda mig till Skolhund (Läshund/Fadderhund)?

Hunden gör först ett lämplighetstest (steg 1) tidigast vid ett års ålder. Därefter går man en Besökshundsutbildning (steg 2). Efter godkänd besökshundsexamen vidareutbildar hundteamet sig till vårdhundsteam eller terapihundsteam (steg 3). Här kan du välja att parallellt med (steg 3 ) även gå steg 4. Här krävs då att vi utför ett extra lämplighetstest med barn under 13år.

 Hur skiljer sig utbildningen i steg 3 mot steg 4?

 

Steg 3 innebär att du utbildar dig och din hund i att arbeta målinriktat med interventioner som skall dokumenteras och utvärderas. Parallellt med denna utbildning kan du lägga till Steg 4 som innebär att använda färdigheterna i Steg 3 i kombination med barn som är yngre än 13år.

Vad behöver jag för förkunskaper?

Förutom Steg 1 som är lämplighetstestet ska du ha genomfört Steg 2 som är Besökshundsutbildningen och tagit examen behöver du ha genomfört två års gymnasieutbildning för att genomföra Steg 3 och läsa till terapihund. För vårdhund krävs två års genomförd gymnasieutbildning inom vård och omsorg samt två års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg. Utbildningen är delvis förlagd via internet vilket innebär att du bör ha kunskaper i att skriva i word, skapa Pdf samt att vi kommunicerar via Facebook för information.

Skolhund, Läshund, Fadderhund – Definitioner

Skolhunden används i skola eller annan typ av pedagogisk verksamhet av exempelvis pedagog, specialpedagog eller annan personal som ska arbeta med hunden som pedagogiskt verktyg. Fokus på djurassisterad pedagogik är att hjälpa deltagaren att nå förbättrade resultat enligt läroplanen samt sociala och kognitiva funktioner. Det är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas.

Skolhunden är ett övergripande begrepp som innefattar de olika varianterna vars olika målgrupper man arbetar med.

Läshund – ett koncept vars primära uppgift är att arbeta med att hjälpa barn att utveckla sin läsförståelse alt öva på att läsa. Vi arbetar med inspiration utifrån ett koncept som heter R.E.A.D ifrån USA. Förkortningen står för Reading Education Assitance Dog. Utbildningen ger dig en examen hos R.E.A.D i USA och rättighet att använda dig av deras koncept i arbetet med barn. Man kan välja att examinera sig i enbart denna licens.

Fadderhunden – övningar kopplat till läroplanen

Detta koncept är specialkonstruerat av Svenska Terapihundskolans grundare Sara Karlberg. Ett koncept som bygger på att utveckla barns empati, respekt och ansvar för djur och natur. I konceptet innefattas övningar kopplade till läroplanen, sagobok, målarblad, blanketter och material framtaget för ett professionellt  upplägg gällande säkerhet, allergier och arbetsmiljö.

Fadderhundskonceptet är mycket uppskattat och flexibelt. Ett koncept applicerbart i de flesta verksamheter och formas efter gruppens/individens behov.

Konceptet är varumärkesskyddat hos PRV.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är en kombinationsutbildning i form av fysiska träffar, träning av hund och litteraturstudier på distans samt verksamhetsförlagd utbildning.  De fysiska träffarna är upplagda så att man ses två dagar vid varje tillfälle. Utöver detta tillkommer en extra dag för diplomering.

Separat lämplighetstest görs i förväg och diplomering/ examinering tillkommer. Tider för detta hittar ni på vår hemsida. www.terapihundskolan.se

Du behöver godkänd veterinärbesiktning för att veta att hunden inte lider av någon smärta. Du måste ha tillgång till dator och internet en del av kursen är webbaserad.

Utbildningens innehåll:

1 st lämplighetstest med barn

4st  seminariedagar

1 st diplomeringsdag

15 verksamhetsförlagd utbildning

100h orts oberoende utbildning

– Fadderhund konceptet med licens

– R.e.a.d/Läshund – licens från USA

– Arbete med hunden som pedagogiskt verktyg

– Arbete med barn med funktionsnedsättning

– Arbete med barn i grupp och enskillt

– Psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdom

– Motivationsarbete

– Lösningsinriktad pedagogik

– Lässtrategier – en läsande klass

– Hundrädsla, säkerhet, allergi

– Riskanalys

Praktiskt och teoretiskt prov baserat på

utbildningens teoretiska och praktiska delar skall utföras för godkänd examen.