Hundassisterad aktivitet

NIVÅ 1

Utbildningens mål är att utbilda hundteam till aktivitet med deltagare.
Hundteamets titel blir Besökshundsteam.

Kursstarter i datumordning

Nivå 1

Hundassisterad aktivitet – HAA (Besökshund)

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har.

Information

Utbildning i hundassisterad aktivitet DAA – titel på tjänstehunden blir Besökshund

För arbete med barn över 13 år.
Besökshunden är en lämplighetstestad och diplomerad hund vars uppgifter är att finnas till som stöd, motivation,
uppmuntran, aktivitet och sällskap.

Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har. Besökshunden arbetar med sin hundförare som ska finnas med som stöd och se till att hunden och deltagaren inte utsätts för någon risk eller fara.

Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som vanligtvis ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Hundföraren har också alltid ansvar för att hunden är frisk och ej lider av någon sjukdom eller smärta. Besökshundsutbildning med godkänd diplomering ger behörighet till att påbörja Terapihundsutbildning

Priser

Priser – 15 000kr
Inklusive
– lämplighetstest
– lån av tjänstetecken
– kursboken Sociala Tjänstehundar – Omsorg utan ord
– diplomering
– id-handlingar
– diplom

Du får faktura för lämplighetstestet först (1500 kr).
När du klarat lämplighetstestet får du en faktura på resterande belopp. Troligtvis vid testtillfället. Annars kommer den på epost. Boken Lexikon i hundspråk ligger utanför kostnaderna.

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav
Lämplighetstest (genomförs i samband med kursstart)

Föraren ska ha utbildning med kunskaper minst från fullföljd utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande. För att kunna föra sig och få jobb inom denna bransch bör man ha kunskaper inom dem målgrupp man tänkt arbeta med.

Hunden ska ha en god grundlydnad. Exempel på moment/färdigheter som hunden bör behärska är, sitt, sitt kvar, ligg, ligg kvar, gå fint i koppel, klara av hundmöten. Eleven ska också ha kunskap och tillgång till datorer då vissa delar av utbildningen är internetförlagd.

Inför Besökshundsutb skall veterinärintyg överlämnas som intygar att hunden ej lider av någon smärta och är frisk.
Du behöver tillgång till en dator, kunskap i orbehandlingsprogram samt internetuppkoppling.

Kursens innehåll

Djuromsorg och hälsa
• Lokal ordningsstadga och lagstiftning om hund
• Kunskaper om basala hygienrutiner inom vård och omsorg
• Handlingsberedskap vid avvikelse och olycksfall

Hundens etologi
• Kunskap om hundens naturliga beteenden och rasspecifika egenskaper
• Kunskap om motivationsnivåer, arbetskapacitet på individnivå
• Kunskap om rädsla och aggressivitet hos hund
• Djurskydds
• Reflektion kring etiska aspekter inom hundhållning
• Etiska aspekter angående arbetet som tjänstehundsteam
• Grundläggande kunskaper i inlärningsteori
• Kunskaper om stress hos hund
• Kunskaper om kommunikation mellan människa och hund

Hundens träning
• Kunskap om planering, genomförande och dokumentation av hundträning.
• Kunskap om inlärningsteorier och positiva träningsmetoder.
• Kunskap att upprätta strukturerade och meningsfulla mål.
• Kunskapen att stödja hunden vid interaktion med tredje part.
• Kunskapen att använda belöningstekniker som motiverar hunden till samarbete.
• Kunskapen att anpassa träningen med hänsyn till hundens kapacitet och behov.

Människans hälsa, etik och värdegrund
• Kunskap om etik och människosyn.
• Kunskap om tystnadsplikt och sekretess
• Kunskap om smittskydd.
• Kunskap om hur man införlivar hund i verksamheten med hänsyn till människor, smittspridning, arbetsmiljöfrågor, pälsdjursallergi och djuromsorg.

Kommunikation, bemötande, förhållningssätt
• Kunskap att på ett lyhört och respektfullt sätt introducera hunden till tredje person.
• Kunskap att samarbeta med olika yrkesgrupper.
• Kunskapen att med respekt arbeta inom olika typer av miljöer kulturer och situationer.
• Kunskapen om att ge förutsättningar som behövs för en djup och tillitsfull relation mellan människa och hund.

Besökshundens insatser anpassade till individ
• Kunskap att sammanfoga alla utbildningsdelar och praktisera dessa i den verksamhetsförlagda utbildningen.
• Genomföra hundintervention med utgångspunkt från brukarens oberoende, självbestämmande och integritet.
• Genomföra hundintervention med utgångspunkt från ett professionellt förhållningssätt, etiska ställningstaganden och
belöningsbaserad hundträning.
• Genomföra hundintervention och praktisera basala hygienrutiner och ta hänsyn till smittorisk.

Verksamhetsförlagd utbildning
För att erhålla ett godkänt resultat måste studenten redogöra korrekt och reflekterande över kursens innehållsliga områden. Studenten ska via analyser och beskrivningar synliggör kursens centrala delar samt tydliggör hur dessa kan relateras till varandra.

Särskild vikt läggs vid
• Förmågan att redogöra för en säker intervention där hänsyn tas till deltagarens behov, etiska aspekter kombinerat med ett korrekt djurskyddsperspektiv
• Förmågan att planera och utföra en intervention med hänsyn till rådande hygienrutiner där hänsyn tas till eventuella smittorisker

Stockholm

Allmänna villkor

NYTT UPPLÄGG HÖSTEN 2019!

Östersund

Lämplighetstest: 16/8
Onlinestart 23/8
Kursdatum: 12+13/9, 24+25/10, 5+6/12
Diplomering: 7/2 2020

Plats: Östersund

Östersund

Stockholm (Vårby)

Lämplighetstest: 24/6
Onlinestart: 6/8
Kursdatum: 27-28/8, 8-9/10, 19-20/11
Diplomering: 21/1 2020
Plats: Stockholm Vårby

Stockholm

Stockholm (Barkarby)

Lämplighetstest: 13/8
Onlinestart 20/8
Kursdatum: 10+11/9, 22+23/10, 3+4/12
Diplomering: 4/2-2020
Plats: Stockholm Barkarby

Stockholm

Nordmaling

Lämplighetstest: 19/8
Onlinestart: 26/8
Kursdatum: 16+17/9, 28+29/10, 9+10/12
Diplomering: 10/2-2020

Nordmaling

Lund

Lämplighetstest: 30/8
Onlinestart: 4/9
Kursdatum: 14-15/9, 26-27/10, 7-8/12
Diplomering: 29/2 2020

Lund

Göteborg

Lämplighetstest: 31/8
Onlinestart 7/9
Kursdatum: 28+29/9, 9+10/11, 14+15/12
Diplomering: 29/2 2020
Plats: Göteborg

Göteborg

Kolbäck

Lämplighetstest: 7/9
Onlinestart: 14/9
Kursdatum: 19-20/10, 7-8/12, 1-2/2 2020
Diplomering 18/4 2020
Plats: Kolbäck

Kolbäck