Hundassisterad aktivitet

NIVÅ 1

Utbildningens mål är att utbilda hundteam till aktivitet med deltagare.
Hundteamets titel blir Besökshundsteam.

Kursstarter i datumordning

Nivå 1

Hundassisterad aktivitet – HAA (Besökshund)

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har.

Information

Utbildning i hundassisterad aktivitet DAA – titel på tjänstehunden blir Besökshund

För arbete med barn över 13 år.
Besökshunden är en lämplighetstestad och diplomerad hund vars uppgifter är att finnas till som stöd, motivation,
uppmuntran, aktivitet och sällskap.

Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har. Besökshunden arbetar med sin hundförare som ska finnas med som stöd och se till att hunden och deltagaren inte utsätts för någon risk eller fara.

Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som vanligtvis ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Hundföraren har också alltid ansvar för att hunden är frisk och ej lider av någon sjukdom eller smärta. Besökshundsutbildning med godkänd diplomering ger behörighet till att påbörja Terapihundsutbildning


close


Priser

Priser – 15 495 kr
Inklusive
– lämplighetstest
– lån av tjänstetecken
– kursboken Sociala Tjänstehundar – Omsorg utan ord
– diplomering
– id-handlingar
– diplom

Du får faktura för lämplighetstestet först (1 995 kr).
När du klarat lämplighetstestet får du en faktura på resterande belopp. Troligtvis vid testtillfället. Annars kommer den på epost. Boken Lexikon i hundspråk ligger utanför kostnaderna.


close


Förkunskapskrav

Förkunskapskrav
Lämplighetstest (genomförs i samband med kursstart)

Föraren ska ha utbildning med kunskaper minst från fullföljd utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande. För att kunna föra sig och få jobb inom denna bransch bör man ha kunskaper inom dem målgrupp man tänkt arbeta med.

Hunden ska ha en god grundlydnad. Exempel på moment/färdigheter som hunden bör behärska är, sitt, sitt kvar, ligg, ligg kvar, gå fint i koppel, klara av hundmöten. Eleven ska också ha kunskap och tillgång till datorer då vissa delar av utbildningen är internetförlagd.

Inför Besökshundsutb skall veterinärintyg överlämnas som intygar att hunden ej lider av någon smärta och är frisk.

Du behöver tillgång till en dator, kunskap i orbehandlingsprogram samt internetuppkoppling.


close


Allmänna villkor

Allmänna villkor


close


Kursens innehåll

Djuromsorg och hälsa
• Lokal ordningsstadga och lagstiftning om hund
• Kunskaper om basala hygienrutiner inom vård och omsorg
• Handlingsberedskap vid avvikelse och olycksfall

Hundens etologi
• Kunskap om hundens naturliga beteenden och rasspecifika egenskaper
• Kunskap om motivationsnivåer, arbetskapacitet på individnivå
• Kunskap om rädsla och aggressivitet hos hund
• Djurskydds
• Reflektion kring etiska aspekter inom hundhållning
• Etiska aspekter angående arbetet som tjänstehundsteam
• Grundläggande kunskaper i inlärningsteori
• Kunskaper om stress hos hund
• Kunskaper om kommunikation mellan människa och hund

Hundens träning
• Kunskap om planering, genomförande och dokumentation av hundträning.
• Kunskap om inlärningsteorier och positiva träningsmetoder.
• Kunskap att upprätta strukturerade och meningsfulla mål.
• Kunskapen att stödja hunden vid interaktion med tredje part.
• Kunskapen att använda belöningstekniker som motiverar hunden till samarbete.
• Kunskapen att anpassa träningen med hänsyn till hundens kapacitet och behov.

Människans hälsa, etik och värdegrund
• Kunskap om etik och människosyn.
• Kunskap om tystnadsplikt och sekretess
• Kunskap om smittskydd.
• Kunskap om hur man införlivar hund i verksamheten med hänsyn till människor, smittspridning, arbetsmiljöfrågor, pälsdjursallergi och djuromsorg.

Kommunikation, bemötande, förhållningssätt
• Kunskap att på ett lyhört och respektfullt sätt introducera hunden till tredje person.
• Kunskap att samarbeta med olika yrkesgrupper.
• Kunskapen att med respekt arbeta inom olika typer av miljöer kulturer och situationer.
• Kunskapen om att ge förutsättningar som behövs för en djup och tillitsfull relation mellan människa och hund.

Besökshundens insatser anpassade till individ
• Kunskap att sammanfoga alla utbildningsdelar och praktisera dessa i den verksamhetsförlagda utbildningen.
• Genomföra hundintervention med utgångspunkt från brukarens oberoende, självbestämmande och integritet.
• Genomföra hundintervention med utgångspunkt från ett professionellt förhållningssätt, etiska ställningstaganden och
belöningsbaserad hundträning.
• Genomföra hundintervention och praktisera basala hygienrutiner och ta hänsyn till smittorisk.

Verksamhetsförlagd utbildning
För att erhålla ett godkänt resultat måste studenten redogöra korrekt och reflekterande över kursens innehållsliga områden. Studenten ska via analyser och beskrivningar synliggör kursens centrala delar samt tydliggör hur dessa kan relateras till varandra.

Särskild vikt läggs vid
• Förmågan att redogöra för en säker intervention där hänsyn tas till deltagarens behov, etiska aspekter kombinerat med ett korrekt djurskyddsperspektiv
• Förmågan att planera och utföra en intervention med hänsyn till rådande hygienrutiner där hänsyn tas till eventuella smittorisker

Stockholm

close


Barnbehörighet

Hundassisterad aktivitet – Barnbehörighet

Fadderhund och läshund nivå 1

Svenska Terapihundskolan har utvecklat våra koncept till att inkludera fler möjligheter för dig som hundförare med social tjänstehund. Det innebär att från och med HT 2019 har du möjlighet att arbeta med barn även på NIVÅ 1 i hundassisterad aktivitet.

Fadderhund nivå 1
Detta koncept är specialkonstruerat av Svenska Terapihundskolans grundare Sara Karlberg. Ett koncept som bygger på att utveckla barns empati, respekt och ansvar för djur och natur. Fadderhundskonceptet är mycket uppskattat och flexibelt. Ett koncept applicerbart i de flesta verksamheter. Fadderhund nivå 2 återkommer i vår skolhundsutbildning som bygger på mer målinriktad verksamhet.

Utbildningen är en kombinationsutbildning i form av fysiska träffar, träning av hund och litteraturstudier på distans samt verksamhetsförlagd utbildning. De fysiska träffarna är 1st där vi ses två dagar. Utöver detta tillkommer en extra dag för diplomering. Under de fysiska träffarna tränar vi tillsammans med barn i olika åldrar.

Läshund nivå 1

I denna nivå handlar det om att utföra hundassisterad aktivitet med läshund. Det innebär att hålla barn sällskap när barnen läser. Utbildningen fokuserar på hundens bekvämlighet i läshundssituationen och vinsterna med att implementera en hund i lässituationen.

Förkunskapskrav för kursen:
Du ska ha utbildning inom någon form av pedagogiskt eller socialt arbete med inriktning mot barn och ungdom alt. motsvarande arbetslivserfarenhet.

För dig som går Besökshundsutbildning:
Du kan delta på denna utbildning under din besökshundsutbildning och genomföra din praktik med barn på besökshundsnivå dvs utföra hundassisterad aktivitet tillsammans med barn, du genomför två diplomeringar, en med barn och en ordinarie med vuxna/äldre. Diplomeringen ingår i både Besökshundsutbildningen och barnbehörigheten.

För dig med godkänd Besökshundsexamen eller Terapihundsexamen:
Du kan göra ett tillägg till din Besökshundsexamen för att kunna arbeta med barn i hundassisterade aktiviteter. Du följer upplägget enligt de datum som finns ovan.

För dig som går Terapihundsutbildning:
Denna kurs erbjuds även för dem som går terapihundsutbildning och ska arbeta med barn i sitt arbete. De kan gå denna utbildning parallellt med sin terapihundsutbildning och genomföra/tillgodogöra sin praktik med barn. Du utför två diplomeringar, en enligt ovan datum som ingår i avgiften och en med vuxna enligt din terapihundsutbildning. Kostnad tillkommer för examen på terapihund.

Du måste ha tillgång till dator och internet en del av kursen är webbaserad.

Utbildningens innehåll:

  • 2 st heldagarsutbildning
  • 10 h verksamhetsförlagd utbildning
  • ca 20 h ortsoberoende utbildning (träning av hund hemma).

Utbildningen ska ge hundteamet kunskap inom:
– Hundassisterade aktiviteter med barn och hund
– Fadderhundskonceptet
– Hund och barn

Hundföraren blir en diplomerad Besökshundsförare med barnbehörighet. Hundföraren arbetar med sin hund antingen enskilt eller i samarbete med legitimerad personal.Hundteamets uppgifter är att göra enkla besök inom skola, socialt arbete eller andra miljöer där hundteamet möter barn. Det är inga krav på dokumentation eller utvärdering av hundteamets aktiviteter. Den verksamhetsförlagda utbildningen kommer att dokumenteras och utvärderas för kvalitetssäkring av hundteamet.

Godkänd examen ger behörighet till att arbeta som Besökshundsteam med barnbehörighet och inriktning på fadderhund.

Lämpighetstest – 1500 kr (ink moms)
Kursavgift – 4900 kr (ink moms)
Diplomering ingår
(Avbetalningsplan med individuellt upplägg kan göras www.humanfinans.se.)
Kursen erbjuds endast i Kolbäck än så länge.


close


Besökshund med barntillägg
Läshund/Fadderhund

Lämplighetstest samt introduktionsdag:  4/11
Onlinestart: 5/11
Kursdatum: 25-26/11
Diplomering: 10/2

Vollsjö

Besökshund med barntillägg
Läshund/Fadderhund

Lämplighetstest samt introduktionsdag: 20/11
Onlinestart: 21/11
Kursdatum: 1-2/12
Diplomering: 23/2

Strömsholm

Stockholm

Lämplighetstest: 20/11
Onlinestart: 27/11
Kursdatum: 2-3/2 2021, 16-17/3 2021, 4-5/5 2021
Diplomering: 30/6 2021
Plats: Stockholm
Stockholm

Vollsjö – Skåne

Lämplighetstest: 6/2 2021
Onlinestart: 12/2 2021
Kursdatum: 3-4/3 2021, 17-18/4 2021, 24-25/5 2021
Diplomering: 28/7 2021
Plats: Vollsjö

Vollsjö

Göteborg

Lämplighetstest: 15/2 2021
Onlinestart: 22/2 2021
Kursdatum: 13-14/3 2021, 26-27/4 2021, 5-6/6 2021
Diplomering: 3/8 2021
Plats: Göteborg

Göteborg

Östersund

Lämplighetstest: 1/3
Onlinestart: 8/3
Kursdatum: 10-11/4, 8-9/5, 19-20/6
Diplomering: 20/8
Plats: Östersund

Östersund

Strömsholm

Lämplighetstest: 13/3
Onlinestart: 20/3
Kursdatum: 10-11/4, 22-23/5, 3-4/7
Diplomering: 16/10
Plats: Strömsholm

Strömsholm

Stockholm

Lämplighetstest: 27/3 2021
Onlinestart: 3/4
Kursdatum: 24-25/4, 12-13/6, 4-5/9
Diplomering: 13/11
Plats: Stockholm
Stockholm
close