Julkalender 19 december 2016

Att umgås med hundar är fantastiskt. De flesta människor har någon form av relation till hundar. Antingen har man vuxit upp med en eller så har man haft någon hund eller något djur som man haft en betydande relation till i sin uppväxt. I dag i Sverige har vi börjat kunna se att en del hundar ute i äldrevården. Det finns även en del hundar som arbetar inom psykiatrin, i skolor och i socialt arbete. Det är de positiva effekterna som kommer med att använda hundar i vård, skola och omsorg. De effekter man kan uppleva är sänkt puls, smärtlindring, ökade sociala förmågor, ökad tillit, lugnande effekter m.m.
Många har upptäckt hur värdefullt det kan vara och framför allt vilken effekt hunden har i relationen till barn, vuxna och gamla. Det som vi vill betona i detta inlägg är just vikten av att allt detta ska ske under kontrollerade former.
Varför krävs ska det vara så krångligt?
Min hund är ju så snäll, den kan jag ta med… eller? 
Faktum är att en del av de hundar vi lämplighetstestar som  redan fått vistas på arbetet sedan hunden varit valp visar tydliga strategier på att de vill undvika den sociala kontakten med främmande människor.  I våra lämplighetstester tittar vi bland annat på hur intresserad hunden är av att interagera med främmande människor, eftersom det är precis vad som krävs av hunden.
I socialstyrelsens vägledning för hundar i vård och omsorg betonar man tydligt hur viktigt det är att man involverar hundarna i verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Att involvera ett hundteam är exakt samma genomgående upplägg som ett nytt projekt i verksamheten. I det systematiska kvalitetsarbetet skall det ingå riskanalyser och genomarbetade förebyggande åtgärder skall formuleras samt att man också måste utarbeta vilka rutiner som är viktiga för att arbetet ska bli så bra som möjligt.
Ett första steg i detta är att förstå att outbildade hundar inte hör hemma i dessa miljöer. Det är viktigt att man tänker på det djurskydd som krävs för att hunden ska må bra i detta. Det är otroligt påfrestande för en hund att vistas på exempelvis ett äldreboende där det  kommer in nya personer, personal, anhöriga varje dag. Inte nog med det så utsätts hunden för en rad ljud och föremål som kan vara stressande som exempelvis ångestskrik, maskiner  och sladdar. Förutom det finns det andra risker som att det kan ligga medicin på golvet som kan vara dödlig för en hund/valp som får i sig det. Andra risker som hunden kan drabbas av är exempelvis skador av rullstolar, rullatorer, kryckor, slag från hårdhänta patienter m.m.
I socialstyrelsens vägledning kan man läsa följande citat:
” Det är olämpligt att en hund vistas okontrollerat i någon vård- eller omsorgsverksamhet,
vare sig det sker regelbundet eller tillfälligt. En verksamhet som
bedrivs på ett kvalitetssäkert sätt sker med ekipage, vilket innebär att hunden
och dess förare tillsammans genomgått adekvat utbildning för sin uppgift.
Det är också lämpligt att hundföraren har utbildning och erfarenhet inom
det verksamhetsområde där ekipaget kommer att utföra sina uppgifter.
De här ekipagen har olika benämningar, t.ex. vård- eller terapihund. Det är
dock samma regler som gäller – oavsett vilken benämning ekipagen ha”
I våra utbildningar får man lära sig strategier för hur man på ett säkert sätt tar ansvar för sin hund och träna hunden på ett positivt sätt att klara av dessa påfrestningar. För att hunden ska bli stabil och klara av dessa utmaningar måste hunden miljötränas och detta görs inte till en början i en vårdmiljö utan detta görs på andra ställen under kontrollerade former. Det kan vara intressant kanske för den som inte vet att Besökshunden genomgår sex månaders utbildning och Terapihunden genomgår förutom Besökshundsutbildningen ytterligare sex till sju månaders utbildning. Det är alltså en enorm förberedelse hunden behöver för att den ska må bra i dessa miljöer. En annan fråga man också ska ställa sig är om hunden verkligen vill detta. Vissa hundar som är med på jobbet visar tydligt att de inte vill vara där. Alla hundar är inte lämpade att vara med på jobbet helt enkelt, speciellt inte de som inte är lämplighetstestade och utbildade.
Det är inte bara hunden som ska må bra i dessa miljöer, även patienterna/klienterna/eleverna ska också kunna umgås med hunden utan att riskera att bli riven, klöst, nafsad, nedsprungen. Förutom att hunden skall vara lämplig och utbildad bör den även vara försäkrad, mer om det nedan.
Det är dessutom inte heller bara hund och klient som måste tas hänsyn till utan även all övrig personal. Arbetsmiljön är otroligt viktig att se över och finns det personer som är allergisk eller hundrädda måste detta tas hänsyn till och rutiner måste skapas för ett kvalitetssäkrat arbete. Det skiljer sig en del mellan vårdmiljöer och pedagogiska miljöer. I dagsläget ger inte socialstyrelsen någon vägledning i hur införandet av hundar i pedagogiska miljöer ska se ut. I stort kan man applicera många av de delar som socialstyrelsen tar upp, det är dock viktigt att man utarbetar allt på ett noggrant sätt. Vi vet med oss att några skolor och bibliotek som arbetar med hundar har antingen tillverkat en egen ingång för hunden eller hittat vägar för hunden att ta sig in till den miljön den ska vara i på ett så smidigt sätt som möjligt och den kortaste vägen till det rum där hunden ska vistas. Några skolor har ibland ett eget hus där hunden vistas.
Smittskyddet måste också ses över. Smittor som kan överföras mellan människor och djur kallas för zoonoser, det är otroligt viktigt att man skapar rutiner och riktlinjer för detta. Jorbruksverket har föreskrifter gällande detta som man bör följa. Läs mer här: http://www.jordbruksverket.se/download/18.2ae27f0513e7888ce22800010291/2013-014.pdf. Som vi tidigare nämnt är det också viktigt att man anmäler sin besöksverksamhet till jordbruksverket.
Vems ansvar är det?
Om en hund biter en klient kan det vara olika ansvarsposter som måste ses över. Om hundteamet är anställt på konsultbasis är det hundföraren som förmodligen har ett företag som skall inneha en ansvarsförsäkring som täcker upp en personskada. Det är dock otroligt viktigt att hundföraren har fört en dialog med sitt försäkringsbolag om deras ansvarsförsäkring verkligen täcker upp vid en personskada. Sakskada brukar alltid ingå men det är inte alltid att personskada täcks av ansvarsförsäkringen. Är hundteamet däremot anställt är det arbetsgivaren som måste täcka upp detta med en egen ansvarsförsäkring som täcker personskada.
Om det sker en olycka eller tillbud på arbetsplatsen är det alltid arbetsgivaren som skall underrätta arbetsmiljöverket om den skada som inträffat i samband med arbetets utförande. Gäller det hundar som far illa är det länsstyrelsen som skall underrättas.
Som ni säkert förstått när ni läst detta är det ett enormt arbete hundförarna lägger ner i sin utbildning till hundteam. Även alla seriösa arbetsgivare som gör de riskanalyser som krävs, utarbetar det systematiska kvalitetsarbetet så att hela verksamheten med hundteam blir så bra som möjligt både för patienter/klienter/elever och personal samt alla andra som också utsätts/drabbas/involveras av att man använder sig av hunden i sin verksamhet.
För att vi ska kunna få dela med oss av våra lämpliga underbara hundar/djur är det också viktigt att vi tar ansvar för de riktlinjer som finns. En liten dörr har öppnats på glänt för denna typ av verksamhet i Sverige och har man inte tänkt igenom sitt arbete så kan dörren väldigt snabbt stängas för alla som tar med sig djur i sina verksamheter utan att tänka igenom det noggrant.
Alla delar får man med sig i våra utbildningar där man lär sig på ett tryggt sätt att veta hur man ska hantera och hur man ska skapa goda grunder för ett arbete med sin hund i vård, skola och omsorg.