Julkalender 9 december 2016

Vikten av att känna till Socialstyrelsens vägledning samt jordbruksverkets anmälan om besöksverksamhet.

När vi utbildar hundteam så är en viktig del i utbildningen att man måste känna till de gällande lagar och regler som finns för hund i vård och omsorg. Det är viktigt att kunna detta och vara trygg i kunskapen samt att veta hur man ska svara och förklara om någon frågar. För att vi ska kunna bygga en bransch som är kvalitetssäkrad så är det också viktigt att man känner till vad som gäller.

Socialstyrelsens vägledning

När det gäller Socialstyrelsens vägledning så ska man använda den för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamheten. Att planera, kontrollera, följa upp och utvärdera den verksamhet man bedriver.

De krav Socialstyrelsen påtalar är exempelvis att bedöma vilka risker som kan finnas, att ta fram styrdokument för rutiner och dokumentation. Ett system för egenkontroll som också inkluderar avvikelsehantering. Nedan finner du ett utdrag av dokumentet som du kan ladda ner i sin helhet längst ner på sidan.

Arbetsmiljö

I detta dokument finner du information gällande hur du ska arbeta kring en hälsosam arbetsmiljö. Det är viktigt att man kartlägger exempelvis hundrädslor och eventuell pälsallergi och hur man ska hantera detta. Arbetsgivaren måste undersöka de arbetsförhållanden som finns och bedöma risker samt vidta åtgärder om så krävs.

Djurskydd

Enligt djurskyddslagen (1988:538) ska djur i Sverige behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Djuren får heller ej bli överansträngda eller stressade. I vägledningen finner man information kring risker med att införa hund i vård och omsorg, smittor samt risker för att exempelvis hunden ska få i sig läkemedel eller bli skadad av någon patient. Det är också viktigt att man har en plan för om hunden blir sjuk och hur viktigt det är att hålla en frisk och välmående hund.

Smittskydd

Med smittskyddslagen (2004:168) regleras i princip alla smittsamma sjukdomar som kan överföras till och mellan människor. I avsnittet behandlar man smittskydd och dess lagar, hur du ska förebygga smittspridning och de risker som finns med zoonoser som är smittsamma sjukdomar mellan hund och människa.

Hälsoskydd

För att undvika allergi och smittspridning är det viktigt med hygien- och städrutiner, liksom rutiner för ventilation, när hundar ska finnas i lokalerna.

Anmälningspliktig verksamhet

Verksamhet med hund i vård och omsorg är en sådan besöksverksamhet som ska anmälas till länsstyrelsen enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen.

Bedömning av risker

Enligt gällande regelverk ska varje verksamhet göra en bedömning av de risker som kan vara aktuella med tanke på

• verksamhetens art
• de personer som vistas där eller kommer dit tillfälligt
• de lokaler och den utrustning som finns.

Lagar och förordningar

• Arbetsmiljölagen (1977:1160)
• Arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
• Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
• Patientsäkerhetslagen (2010:659)
• Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
• Smittskyddslagen (2004:168)
• Smittskyddsförordningen (2004:255)
• Socialtjänstlagen (2001:453)
• Socialtjänstförordningen (2001:937)
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
• Förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:1090)
• Djurskyddslagen (1988:534)
• Djurskyddsförordningen (1988:539)
• Lagen om provtagning på djur (2006:806)
• Förordningen om provtagning på djur, m.m. (2006:815)
• Zoonoslagen (1999:658)
• Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
• Förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar
• EG-förordningen 178/2002
• Livsmedelslagen (2006:804)
• Livsmedelsförordningen (2006:813)
• Miljöbalken (1998:808)
• Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
• Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Här har du länken till det fulla dokumentet: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-8-7