Skolhundspedagog

Yrkeshögskoleutbildning

Skolhundspedagog / Resurspedagog

Denna utbildning ska ge dig som student specialiserade kunskaper inom hundunderstödd aktivitet och pedagogik där hunden finns med som resurs i olika pedagogiska situationer. Utbildningen kommer att ge specialiserade kunskaper i hur man kombinerar yrkesrollen som pedagog och arbetet inom läroplanens områden kombinerat med att integrera en skolhund med målinriktade övningar.

Studenten kommer också att få kunskaper gällande kvalitetskritererier samt styrdokument kopplade till skolverkets ramar samt socialstyrelsens vägledning för hund i vård och omsorg samt jordbruksverkets krav och förordningar. Vidare kommer den studerande även att ges kunskaper i etologi och förebyggande friskvård gällande hundens hälsa och välfärd. Utbildningen innefattar även att den studerande ska självständigt söka/samla/värdera och tolka information både i egna arbetet samt aktuell forskning i samband med hundinsatser i pedagogiska miljöer. Utbildningen ska leda till ett gott samarbete med andra inom branschen på ett sätt som leder arbetet framåt och ytterligare höjer kvaliteten inom branschen.

Framtidsutsikter
Då det i både forskning och praktisk erfarenhet visat sig att insatser med hund i skolan kan vara ett effektfullt alternativ i undervisningen är detta en utbildning med goda framtidsutsikter.

Lärande
Våra utbildningar baseras på ett lösningsfokuserat arbetssätt. Utöver föreläsningar och övningar ingår även projektarbeten där du tillsammans med några studiekamrater löser gemensamma uppgifter. Uppgifterna är verklighetsnära och du får använda dina kunskaper från flera av utbildningens kurser. För att utbildningen ska fungera bra för dig är det viktigt att du tycker om att studera i nära samverkan med dina studiekamrater.

Hjälp och handledning
Alla ska klara utbildningen – därför är vårt mål att alla studenter ska få chansen att hänga med på sina egna villkor. Du har förstås ett eget ansvar för dina studier men vi gör allt vi kan för att stötta dig. Skulle du halka efter eller behöva extra stöd så ordnar vi det. Tack vare vår digitala e-learningplattform har du dessutom alltid tillgång till lektioner och lektionsmaterial när du vill och var du vill.

Webinarium 13/3 2024

Information

 • Studietakt 50%
 • Omfattning 200 YHp
 • yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå
 • skräddarsydd i nära samarbete med arbetslivet

Upplägg

 • Teori varvas med praktik – LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats
 • Både fysiska träffar och på distans via e-learningplattform
 • De fysiska träffarna kommer att vara 10 st fördelat på 2 år
 • Yrkeshögskoleexamen
 • Skolhundspedagog
 • Resurspedagog

CSN-Berättigad / Kostnader

 • Utbildningen är CSN berättigad
 • Utbildningen är kostnadsfri men kostnad för viss kurslitteratur kan tillkomma
 • Kostnad tillkommer för utbildning och examen av hund
 • Kostnad tillkommer för den som behöver boende under de dagar vi ses. Läs mer under boende.

Undervisningsspråk

 • Svenska

LIA – Lärande i arbete+

En stor del av utbildningen är praktisk och förlagd till olika företag och verksamheter utanför utbildningen. Denna del kallas LIA och betyder lärande i arbete. I LIA knyts teoriavsnitten ihop och får en förankring i arbetslivet. Du som student har tydliga uppgifter som du ska genomföra, undersöka eller utföra på din LIA-plats. Detta ger ytterligare möjligheter till teoretisk och praktiskt lärande då du befäster och fördjupar de kunskaper du tillgodosett dig. LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen. Du som student kan komma att behöva resa för att genomföra din LIA. Vissa delar av LIA ska genomföras med hund eller tillsammans med hundförare.

Examensbevis+

Efter fullgjorda studier får du ett examensbevis.

Viktigt att tänka på!+

Vi kan enbart göra en behörighets- och urvalsbedömning på dokument där vi kan läsa all text och se vem som utfärdat betyget (att fotografera ett betyg kan komma att innebära att vi inte kan godkänna dokumentet) Vi accepterar enbart inscannade originaldokument, betygssammanställningar som finns på olika webbsidor (ex Antagning.se) gäller inte som originaldokument Det går inte att komplettera med dokument efter sista kompletteringsdag För att vara behörig till utbildningen måste du antingen ha grundläggande behörighet eller av oss bedömts ha reell kompetens En del i urvalet till utbildningen sker genom ett särskilt prov. Om du av någon anledning inte deltar i provet så blir det betydligt svårare att få tillräckligt många poäng för att komma in på utbildningen. Om du tänkt att utbilda en hund parallellt med utbildningen kommer du att bli erbjuden att utföra ett lämplighetstest i juni. Du kommer att kunna ha med dig en hund i utbildningen, träna den och utföra LIA med hund om den är lämplig. Dock ingår inte utbildning och examination av själva tjänstehunden inom ramarna för denna utbildning. Vi tillåter ej icke-lämplighetstestade hundar i klassrummet på utbildningen.

Ansökningsprocessen+

– Senast 21 april – Du skickar in din webbansökan genom Yh-antagning.se – April – Vår utbildningsledare gör en behörighetsbedömning av din ansökan 6-8 maj – Om du är behörig så erbjuds du möjlighet att genomföra särskilt prov Maj – Ditt urvalsvärde räknas ut utifrån dels dina betyg och dels resultatet på det särskilda provet 16 juni – Sista dag att komplettera din ansökan om du har betyg som ska kompletteras. – Utbildningens ledningsgrupp fattar beslut om antagning i mitten av juni 18 Juni – Efter ledningsgruppens beslut skickas antagningsbesked/besked om reservplats ut via YH- antagning. Juli – Reservantagning sker automatiskt under hela sommaren ifall studerande som erbjudits plats tackar nej Augusti – Utbildningen startar (reservantagning kan göras upp till 2 veckor efter utbildningsstart

Behörighet+

För att kunna söka en utbildning krävs det att du har vissa förkunskaper. Detta för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på ett bra sätt och klara av studierna. Denna länk nedan kan du läsa mer om Yrkeshögskolans behörighetsregler.

Behörighetsinformation+

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Utöver detta kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper och/eller villkor. Se nedan vad som gäller för just denna utbildning. 2§ Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs. Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig. För att komma med i urvalet måste du vara behörig till utbildningen, antingen genom att uppfylla grundläggande behörighet eller genom reell kompetens. I denna ansökningsomgång genomförs urvalet till utbildningen med hjälp av både betyg och ett särskilt prov. Tillsammans utgör betygspoängen och provpoängen ett urvalsvärde. Värdet kommer att avgöra

Utbilda hund+

Det finns inget krav på att du ska gå utbildningen med hund. Men om du har en hund och vill utbilda denna hund under tiden du går utbildningen så är det möjligt. Vi kommer under våren att erbjuda möjlighet att lämplighetstesta din hund efter alla antagningar är inkomna. Lämplighetstestet är kostnadsfritt. All utbildning av hunden kommer att ske utanför yrkeshögskoleutbildningen. Det kommer att finnas stora möjligheter att träna hunden i vissa moment under kursens gång men det är viktigt att du som hundförare förstår att grundfärdighetsträning och viss miljö, socialitets och passivitetsträning kommer att ske utanför de ramar som utbildningen ger. Eftersom denna kurs ska kunna tas utan hund är det samma förutsättningar för alla vilket innebär att hundens praktiska träning ligger utanför kursens ramar. Önskar du utbilda och examinera din hund så tillkommer då en avgift för lärplattformen där du redovisar din hunds träning och praktik samt certifieringsavgift.

Boende+

Eftersom vi kommer att ha 10 st fysiska träffar där vi träffas ca 2 dagar i sträck så kan det finnas risk för att du behöver bo över. Vi har inlett ett samarbete med Vandrarhemmet i Strömsholm som ger dig som student 20% på boendekostnaden. Kontakta oss för mer information. Du kan läsa mer om dem här: http://www.stromsholmsvandrarhem.com/

Saknar du behörighet+

Till dig som inte inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen till vår yrkeshögskoleutbildning via reell kompetens. Det betyder att du kanske har förvärvat motsvarande kunskaper i förhållande till de specifika behörighetskraven på något annat sätt. Det kan exempelvis vara genom arbetslivserfarenhet eller kurser som berör området du saknar. Du behöver i din ansökan skicka med information som beskriver vad du saknar samt andra styrkande dokument i form av arbetsgivarintyg, betyg från högre studier, testresultat, annan dokumentation eller liknande för att visa att du ändå har vad som krävs. Du fyller i formuläret som finns länkat nedan som du skickar med din ansökan tillsammans med de andra styrkande dokumenten. Det är ditt eget ansvar att påvisa motsvarande kunskaper och/eller att du kommer klara utbildningen trots att det saknas formella betyg för ett eller flera behörighetskrav. I den individuella prövningen ställs alltid den åberopade kompetensen i förhållande till den specifika utbildningen du har ansökt till.

Betyg och andra dokument+

De dokument du laddar upp med din ansökan ska vara inscannade i original och om dessa är i färg så ska du också skanna in dem i färg. Skanna samtliga sidor i dokumentet, även de som bara innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Vi godkänner inga utskrifter, eller skärmdumpar (Print Scrn) från betygsöversikter (ex. Antagning.se), enbart originalbetyg gäller. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil, en så kallad multi page-PDF, enbart originalbetyg gäller. Allt som finns i originaldokumentet ska synas tydligt även när det är inscannat. Om vi inte kan tyda till exempel text, stämplar eller nummer så kommer vi inte att godta det inscannade dokumentet. Ladda heller inte upp dokument som är avfotograferade i stället för inscannade. Risken är då att kvaliteten på bilden blir så dålig att vi inte godtar dokumentet. Filerna skall vara i PDF-format. Döp gärna dokumentet till något som senare kan fungera som en påminnelse om vad de innehåller. OBS! Tänk också på att studiebevis eller samlat betygsdokument inte är likställd en examen eller ett slutbetyg

Särskilt prov+

Anmälan till särskilt prov görs automatiskt i din ansökan. Du blir kallad om du uppfyller behörighetskraven. Det särskilda provet är utformat för att vi ska kunna kartlägga studentens förkunskaper och förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, det är alltså inte avsett för att kartlägga personliga egenskaper. Provet tar ca. 1,5 timme. Provet utförs av en extern aktör som heter Psykologisk metod. Vi har inte någon verkan över detta provet utan det görs helt i deras regi för att få det så rättsäkert som möjligt.

Hur kan jag förbereda mig+

OBS! Du kan inte utföra detta på en telefon. Du måste ha tillgång till dator för att kunna genomföra vårt särskilda prov. Antagningsproven skriver du utifrån de förkunskaper du har. Det är inget prov man på något vis kan förbereda sig på. Vi ger ingen detaljerad information om innehållet på förhand.
Varför ska man välja oss som utbildare?

Det finns flera olika utbildare i Sverige idag och generellt sett finns det inga dåliga utbildare skulle vi vilja säga. Och vi vill inte heller säga hur andra gör det utan mer hur vi tänker och vad vi tror på. Så här kommer våra argument varför man ska välja oss.

Hundens välfärd i fokus

Vi arbetar helt uteslutande med belöningsbaserad träning av de hundar som vi utbildar. Vi arbetar konstant på att utveckla våra koncept så att hundens välfärd står i fokus.

Utveckling

Varje halvår och år utvecklar vi våra utbildningar och följer det senaste i branschen.

Certifikat + kvalitetssäkring

När du genomfört din certifering får du både ett certifikat samt id-handlingar. Vartannat år återkommer man och gör ett kvalitetstest för att förnya sina id-handlingar.

Stort engagemang i branschen

Flera i organisationen är engagerad i branschen, både som medlemmar i styrelsen till Föreningen för Sociala tjänstehundar. Vi är också medlemmar i föreningen vilket också resulterar i att du som kund också har rätt till att bli medlem i föreningen.

Internationellt engagemang

Vd Sara Karlberg sitter i styrelsen för IAHAIO som är en internationell organisation för djur och naturunderstödda insatser. Det finns en konstant strävan efter att vara uppdaterad på det senaste inom branschen internationellt.

Kompetens

Vi har som policy att alla som utbildar hos oss ska både ha en akademisk bakgrund som utbildad exempelvis till sjuksköterska, lärare, socialpedagog, beteendevetare m.m. Våra lärare ska också ha praktisk erfarenhet av arbete med egen hund i verksamhet. Plus givetvis utbildad instruktör.