Yrkeshögskoleexamen – Skolhundspedagog

 

Hundunderstödd aktivitet och pedagogik

Denna utbildning ska ge dig som student specialiserade kunskaper inom hundunderstödd aktivitet och pedagogik där hunden finns med som resurs i olika pedagogiska situationer. Utbildningen kommer att ge specialiserade kunskaper i hur man kombinerar yrkesrollen som pedagog och arbetet inom läroplanens områden kombinerat med att integrera en skolhund med målinriktade övningar.

Studenten kommer också att få kunskaper gällande kvalitetskritererier samt styrdokument kopplade till skolverkets ramar samt socialstyrelsens vägledning för hund i vård och omsorg samt jordbruksverkets krav och förordningar. Vidare kommer den studerande även att ges kunskaper i etologi och förebyggande friskvård gällande hundens hälsa och välfärd. Utbildningen innefattar även att den studerande ska självständigt söka/samla/värdera och tolka information både i egna arbetet samt aktuell forskning i samband med hundinsatser i pedagogiska miljöer. Utbildningen ska leda till ett gott samarbete med andra inom branschen på ett sätt som leder arbetet framåt och ytterligare höjer kvaliteten inom branschen.

Framtidsutsikter
Då det i både forskning och praktisk erfarenhet visat sig att insatser med hund i skolan kan vara ett effektfullt alternativ i undervisningen är detta en utbildning med goda framtidsutsikter.

Upplägg
Utbildningen sker både med fysiska träffar och på distans via e-learningplattform. De fysiska träffarna kommer att vara 10 st där vi ses 3,5 dagar vid varje tillfälle fördelat på 1,5 år och innefatta praktik och teori i blandad form.

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar är:

 • yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå
 • skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet
 • upplagda så att teori varvas med praktik – ungefär en tredjedel av innehållet är LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats (längden på LIA varierar beroende på utbildning)
 • kostnadsfria och berättigar till studiemedel via CSN (läs mer på www.csn.se).

Lärande

Våra utbildningar baseras på ett lösningsfokuserat arbetssätt. Utöver föreläsningar och övningar ingår även projektarbeten där du tillsammans med några studiekamrater löser gemensamma uppgifter. Uppgifterna är verklighetsnära och du får använda dina kunskaper från flera av utbildningens kurser. För att utbildningen ska fungera bra för dig är det viktigt att du tycker om att studera i nära samverkan med dina studiekamrater.

Hjälp och handledning

Alla ska klara utbildningen – därför är vårt mål att alla studenter ska få chansen att hänga med på sina egna villkor. Du har förstås ett eget ansvar för dina studier men vi gör allt vi kan för att stötta dig. Skulle du halka efter eller behöva extra stöd så ordnar vi det. Tack vare vår digitala e-learningplattform har du dessutom alltid tillgång till lektioner och lektionsmaterial när du vill och var du vill.

LIA (Lärande i arbete)

En stor del av utbildningen är praktisk och förlagd till olika företag och verksamheter utanför utbildningen. Denna del kallas LIA och betyder lärande i arbete. I LIA knyts teoriavsnitten ihop och får en förankring i arbetslivet. Du som student har tydliga uppgifter som du ska genomföra, undersöka eller utföra på din LIA-plats. Detta ger ytterligare möjligheter till teoretisk och praktiskt lärande då du befäster och fördjupar de kunskaper du tillgodosett dig. LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

Examensbevis

Efter fullgjorda studier får du ett examensbevis. Du kommer att få ett examensbevis på yrkeshögskoleexamen.

Kolbäck

Kursstart Augusti 2020

Ansökan är stängd
Sista ansökningsdatum var 30/4

Kolbäck

Omfattning

200 poäng (ca 1,5 år)


close


Examen

Yrkeshögskoleexamen

Skolhundspedagog

Resurspedagog


close


CSN-berättigad / Kostnader

Utbildningen är CSN berättigad

Utbildningen är kostnadsfri men kostnad för viss kurslitteratur kan tillkomma

Kostnad tillkommer för utbildning och examen av hund

Kostnad tillkommer för den som behöver boende under de dagar vi ses. Läs mer under boende.


close


Undervisningsspråk

Svenska


close


Studietakt

75 %


close


Studerandeavgift

Nej


close


Grundläggande behörighet

Behörighet

För att kunna söka en utbildning krävs det att du har vissa förkunskaper. Detta för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på ett bra sätt och klara av studierna. Denna länk nedan kan du läsa mer om Yrkeshögskolans behörighetsregler.

länk till yrkeshögskolans behörighetsinformation

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper och/eller villkor. Se nedan vad som gäller för just denna utbildning.

2§ Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

 

 

Läs mer om behörighet till våra utbildningar här.


close


Särskilda förkunskaper

Kurser

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Barn- och fritidsprogrammet
 • Hälsopedagogik, 100p
 • Kommunikation, 100p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100p
 • Människors miljöer 100p

close


Urvalsprocess

För att komma med i urvalet måste du vara behörig till utbildningen, antingen genom att uppfylla grundläggande behörighet ihop med de särskilda förkunskaperna eller genom reell kompetens.

I denna ansökningsomgång genomförs urvalet till utbildningen med hjälp av både betyg (max 20p), särskilda förkunskaper (max 20) och ett särskilt prov (max 60p). Tillsammans utgör betygspoängen och provpoängen ett urvalsvärde på max 100p. Detta värde kommer att avgöra din placering i antagningslistan (högst poäng längst upp, lägst poäng längst ner). Antagning sker sedan uppifrån och ner.

Urvalspoäng från betyg (max 20p)

De betyg som omfattas är betygen i Sv 1/ SvA 1, Sv 2/SvA 2, En 5 och Ma 1 a/b/c (eller motsvarande kurser i äldre utbildningar). Dina betyg i dessa fyra ämnen räknas om till ett jämförelsetal enligt följande mall: A=20p, B= 17,5p, C=15p, D=12,5p, E=10p och F= 0p (äldre betygssystem räknas på följande sätt: MVG= 20p, VG= 15p, G= 10p, IG= 0p), därefter räknas medelvärdet från dessa fyra betyg, vilket utgör ett värde mellan 0 och 20.

Om du inte har betyg i dessa fyra ämnen från gymnasiet utan istället har studerat på folkhögskola så räknas ditt studieomdöme om till ett motsvarande värde mellan 0 och 20 (den siffra som anger studieomdömet multipliceras med 5). Läs mer här om studieomdöme hos folkhogskola.nu: https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/sa-funkar-folkhogskola/behorigheter/studieomdome-och-behorighetsintyg/

Urvalspoäng från särskilda förkunskaper (max 20p)

De särskilda förkunskaperna omfattar följande kurser:

 • Hälsopedagogik 100p
 • Kommunikation 100p
 • Pedagogiskt ledarskap 100p
 • Människors miljöer 100p

Dessa kurser ger max 20p totalt, där urvalspoängen baseras på om kursen är godkänd eller ej. Godkänd kurs ger 5 poäng.

Urvalspoäng från särskilt prov (max 60p)

Om du är behörig till utbildningen så kommer du att erbjudas en plats på det särskilda provet till utbildningen. Beroende på när du lämnat in din ansökan kommer vi att påbörja urvalsprocessen. Har man uppfyllt grundläggande behörighet samt särskilda förkunskaper kommer du få möjlighet att göra särskilt prov. Du behöver göra provet enbart en gång och beroende på antal deltagare kan vi komma att utföra provet vid flera tillfällen. Vi har ett bokat datum nu och det är 8 juni. Exakta datum kommer att visas på vår hemsida under våren. Avsätt en halv dag (ca. 4 tim) för provet då det förutom själva provet kommer att ges information med möjlighet att ställa frågor om utbildningen och om det framtida yrket.

 

Provet fokuserar huvudsakligen på tillämpning av kunskaper i djurskydd, etologi, hundträningsmetoder samt pedagogiskt ledarskap. Det särskilda provet ingår för alla, oavsett om du har svenska som modersmål eller ej.


close


Reell kompetens

Reell kompetens

Här får du information om hur du åberopar reell kompetens.

Saknar du behörighet?

För dig som inte inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen till vår yrkeshögskoleutbildning via reell kompetens.

Det betyder att du kanske har förvärvat motsvarande kunskaper i förhållande till de specifika behörighetskraven på något annat sätt. Det kan exempelvis vara genom arbetslivserfarenhet eller kurser som berör området du saknar.

Du behöver i din ansökan skicka med information som beskriver vad du saknar samt andra styrkande dokument i form av arbetsgivarintyg, betyg från högre studier, testresultat, annan dokumentation eller liknande för att visa att du ändå har vad som krävs.

Du fyller i formuläret som finns länkat nedan som du skickar med din ansökan tillsammans med de andra styrkande dokumenten.

Det är ditt eget ansvar att påvisa motsvarande kunskaper och/eller att du kommer klara utbildningen trots att det saknas formella betyg för ett eller flera behörighetskrav. I den individuella prövningen ställs alltid den åberopade kompetensen i förhållande till den specifika utbildningen du har ansökt till.

Ladda ner formulär för kompetenskartläggning här


close


Betyg och eventuell annan dokumentation

De dokument du laddar upp med din ansökan ska vara inscannade i original och om dessa är i färg så ska du också skanna in dem i färg. Skanna samtliga sidor i dokumentet, även de som bara innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Vi godkänner inga utskrifter, eller skärmdumpar (Print Scrn) från betygsöversikter (ex. Antagning.se), enbart originalbetyg gäller. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil, en så kallad multi page-PDF, enbart originalbetyg gäller. Allt som finns i originaldokumentet ska synas tydligt även när det är inscannat. Om vi inte kan tyda till exempel text, stämplar eller nummer så kommer vi inte att godta det inscannade dokumentet. Ladda heller inte upp dokument som är avfotograferade i stället för inscannade. Risken är då att kvaliteten på bilden blir så dålig att vi inte godtar dokumentet. Filerna skall vara i PDF-format. Döp gärna dokumentet till något som senare kan fungera som en påminnelse om vad de innehåller.

OBS! Tänk också på att studiebevis eller samlat betygsdokument inte är likställd en examen eller ett slutbetyg


close


Viktigt att tänka på när du ansöker

 • Vi kan enbart göra en behörighets- och urvalsbedömning på dokument där vi kan läsa all text och se vem som utfärdat betyget (att fotografera ett betyg kan komma att innebära att vi inte kan godkänna dokumentet)
 • Vi accepterar enbart inscannade originaldokument, betygssammanställningar som finns på olika webbsidor (ex Antagning.se) gäller inte som originaldokument
 • Det går inte att komplettera med dokument efter sista kompletteringsdag (för ansökan till hösten 2019 gäller sista kompletteringsdag 8/6)
 • För att vara behörig till utbildningen måste du antingen ha grundläggande behörighet ihop med särskilda förkunskaper eller av oss bedömts ha reell kompetens
 • Det är först efter det att du bedömts som behörig som det är aktuellt att påbörja
 • Majoriteten av poängen för urvalet till utbildningen sker genom ett särskilt prov som genomförs under juni månad. Om du av någon anledning inte deltar i provet så blir det betydligt svårare att få tillräckligt många poäng för att komma in på
 • Om du tänkt att utbilda en hund parallellt med utbildningen kommer du att bli erbjuden att utföra ett lämplighetstest någon gång under våren. Du kommer att kunna ha med dig en hund i utbildningen, träna den och utföra LIA med hund om den är lämplig. Dock ingår inte utbildning och examination av själva tjänstehunden inom ramarna för denna utbildning.

close


Detta händer med din ansökan när du har skickat in den

 • 30/4 – Du skickar in din webbansökan genom Yh-antagning.se senast den 30 april 2020
 • April – Vår Studie- och yrkesvägledare gör en behörighetsbedömning av din ansökan
 • Maj – Om du är behörig så erbjuds du möjlighet att genomföra särskilt prov
 • Maj – Ditt urvalsvärde räknas ut utifrån dels dina betyg och dels resultatet på det särskilda provet
 • 8/6 – Sista dag att komplettera din ansökan om du har betyg som ska kompletteras.
 •   Juni – Utbildningens ledningsgrupp fattar beslut om antagning i mitten av juni
 • Juni – Efter ledningsgruppens beslut skickas antagningsbesked/besked om reservplats ut via YH- antagning.
 • Juli – Reservantagning sker automatiskt under hela sommaren ifall studerande som erbjudits plats tackar nej
 • 1/9 – Utbildningen startar (reservantagning kan göras upp till 2 veckor efter utbildningsstart

close


Utbilda hund?

Det finns inget krav på att du ska gå utbildningen med hund. Men om du har en hund och vill utbilda denna hund under tiden du går utbildningen så är det möjligt. Vi kommer under våren att erbjuda möjlighet att lämplighetstesta din hund efter alla antagningar är inkomna. Lämplighetstestet är kostnadsfritt.

All utbildning av hunden kommer att ske utanför yrkeshögskoleutbildningen. Det kommer att finnas stora möjligheter att träna hunden i vissa moment under kursens gång men det är viktigt att du som hundförare förstår att grundfärdighetsträning och viss miljö, socialitets och passivitetsträning kommer att ske utanför de ramar som utbildningen ger.

Eftersom denna kurs ska kunna tas utan hund är det samma förutsättningar för alla vilket innebär att hundträning ligger utanför kursens ramar. Önskar du examinera din hund så tillkommer då en diplomeringsavgift.


close


Boende

Eftersom vi kommer att ha 10 st fysiska träffar där vi träffas ca 3,5-4 dagar i sträck så kan det finnas risk för att du behöver bo över. Vi har inlett ett samarbete med Vandrarhemmet i Strömsholm som ger dig som student 20% på boendekostnaden. Kontakta oss för mer information. Du kan läsa mer om dem här: http://www.stromsholmsvandrarhem.com/


close


Särskilt prov 16 juni

Särskilt prov

Anmälan till särskilt prov görs automatiskt i din ansökan. Du blir kallad om du uppfyller behörighetskraven. Det särskilda provet är utformat för att vi ska kunna kartlägga studentens förkunskaper och förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, det är alltså inte avsett för att kartlägga personliga egenskaper.

Provet tar ca. 2 timmar.

Provet kommer att vara uppdelat i två delar, del 1 kommer att behandla pedagogik/ledarskap/kommunikation och är värd 40 poäng i urvalsprocessen. Del 2 kommer att behandla hundkunskap/djurskydd och är värd 20 poäng i urvalsprocessen. Man kan sammanlagt få 60 poäng på särskilda provet. Provet genomförs skriftligt och kan i särskilda fall ske muntligt. Det särskilda provet utgör endast en viss del i urvalsprocessen och sammanvägs med de delar där det finns dokumenterade kunskaper.

Kan jag förbereda mig?

Antagningsproven skriver du utifrån de förkunskaper du har. Det är inget prov man på något vis kan förbereda sig på. Vi ger ingen detaljerad information om innehållet på förhand. Den information vi har gett är att varje antagningsprov innehåller två delar. 

Informationsträff

I samband med provet erbjuder vi alla sökande att delta i en frågestund med utbildningsarrangören. Denna träff håller vi direkt efter de två timmarna som avsatts för att skriva det särskilda provet.

 

Räkna med att det tar en halv dag i anspråk.


close


close