sajt_250x250_terapihund_Kompis
sajt_250x250_terapihund_dis
sajt_250x250_terapihund_alvin6

Hur går jag till väga för att utbilda mig till Skolhund (Läshund/Fadderhund)?

Hunden gör först ett lämplighetstest (steg 1) tidigast vid ett års ålder. Därefter går man en Besökshundsutbildning (steg 2). Efter godkänd besökshundsexamen vidareutbildar hundteamet sig till vårdhundsteam eller terapihundsteam (steg 3a). Här kan du välja att parallellt med (steg 3a ) även gå steg 3b. Här krävs då att vi utför ett extra lämplighetstest med barn under 13år.

 Hur skiljer sig utbildningen i steg 3a mot steg 3b?

 

Steg 3a innebär att du utbildar dig och din hund i att arbeta målinriktat med interventioner som skall dokumenteras och utvärderas. Parallellt med denna utbildning kan du lägga till Steg 3b som innebär att använda färdigheterna i Steg 3a i kombination med barn som är yngre än 13år.

Vad behöver jag för förkunskaper?

Förutom Steg 1 som är lämplighetstestet ska du ha genomfört Steg 2 som är Besökshundsutbildningen och tagit examen behöver du ha genomfört två års gymnasieutbildning för att genomföra Steg 3a och läsa till terapihund. För vårdhund krävs två års genomförd gymnasieutbildning inom vård och omsorg samt två års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg. Utbildningen är delvis förlagd via internet vilket innebär att du bör ha kunskaper i att skriva i word, skapa Pdf samt att vi kommunicerar via Facebook för information.

Skolhund, Läshund, Fadderhund – Definitioner

Skolhunden används i skola eller annan typ av pedagogisk verksamhet av exempelvis pedagog, specialpedagog eller annan personal som ska arbeta med hunden som pedagogiskt verktyg. Fokus på djurassisterad pedagogik är att hjälpa deltagaren att nå förbättrade resultat enligt läroplanen samt sociala och kognitiva funktioner. Det är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas.

Skolhunden är ett övergripande begrepp som innefattar de olika varianterna vars olika målgrupper man arbetar med.

Läshund – ett koncept vars primära uppgift är att arbeta med att hjälpa barn att utveckla sin läsförståelse alt öva på att läsa. Vi arbetar med inspiration utifrån ett koncept som heter R.E.A.D ifrån USA. Förkortningen står för Reading Education Assitance Dog. Utbildningen ger dig en examen hos R.E.A.D i USA och rättighet att använda dig av deras koncept i arbetet med barn. Man kan välja att examinera sig i enbart denna licens.

Fadderhunden – övningar kopplat till läroplanen

Detta koncept är specialkonstruerat av Svenska Terapihundskolans grundare Sara Karlberg. Ett koncept som bygger på att utveckla barns empati, respekt och ansvar för djur och natur. I konceptet innefattas övningar kopplade till läroplanen, sagobok, målarblad, blanketter och material framtaget för ett professionellt  upplägg gällande säkerhet, allergier och arbetsmiljö.

Fadderhundskonceptet är mycket uppskattat och flexibelt. Ett koncept applicerbart i de flesta verksamheter och formas efter gruppens/individens behov.

Konceptet är varumärkesskyddat hos PRV.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är en kombinationsutbildning i form av fysiska träffar, träning av hund och litteraturstudier på distans samt verksamhetsförlagd utbildning.  De fysiska träffarna är upplagda så att man ses två dagar vid varje tillfälle. Utöver detta tillkommer en extra dag för diplomering.

Separat lämplighetstest görs i förväg och diplomering/ examinering tillkommer. Tider för detta hittar ni på vår hemsida. www.terapihundskolan.se

Du behöver godkänd veterinärbesiktning för att veta att hunden inte lider av någon smärta. Du måste ha tillgång till dator och internet en del av kursen är webbaserad.

Utbildningens innehåll:

1 st lämplighetstest med barn

4st  seminariedagar

1 st diplomeringsdag

15 verksamhetsförlagd utbildning

100h orts oberoende utbildning

– Fadderhund konceptet med licens

– R.e.a.d/Läshund – licens från USA

– Arbete med hunden som pedagogiskt verktyg

– Arbete med barn med funktionsnedsättning

– Arbete med barn i grupp och enskillt

– Psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdom

– Motivationsarbete

– Lösningsinriktad pedagogik

– Lässtrategier – en läsande klass

– Hundrädsla, säkerhet, allergi

– Riskanalys

Praktiskt och teoretiskt prov baserat på

utbildningens teoretiska och praktiska delar skall utföras för godkänd examen.

sajt_250x250_Besokshund_louie
sajt_250x250_Besokshund_louie3
sajt_250x250_Besokshund_louie2

Besökshundsteamets arbetsuppgifter

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som vanligtvis ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har.

Förkunskapskrav

Du behöver ett godkänt lämplighetstest för att kunna gå denna utbildning

Upplägg

Arbetsformerna utgörs av distansstudier samt sju seminariedagar. Förutom seminarierna utgör STHS lärplattform en merpart av kommunikationen mellan studenten och läraren. Läsanvisningar samt läsinstruktioner och uppgifter bestäms av gruppansvarig lärare och lämnas in under momentets period.

Student som av olika skäl inte kan närvara vid ett seminarium eller vid arbete i studentarbetslaget får en kompenserande uppgift av gruppansvarig lärare.

I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Denna del av utbildningen får ej påbörjas förrän studenten deltagit i de examinerande seminarierna och blivit godkänd på de praktiska momenten och fått samtycke från utbildningens ansvariga lärare.

Utbildningens syfte

Utbildningen syftar till att utbilda ett ekipage som kan verka som besökshundsteam. Besökshundsteamet hänsyftar till att verka stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap.

Efter genomförd utbildning ska teamet kunna genomföra enklare besök samt att föraren kunna agera som stöd till sin hund samt förebygga riskfyllda situationer och fara. Besökshundsutbildning med godkänd examen ger behörighet till att påbörja vård- och terapihundsutbildning.

Utbildningen har såväl teoretiska som praktiska inslag. Inom ramen för utbildningen kommer såväl förare som hund att genomgå träning av de färdigheter som krävs för examen. Utbildningen är indelad i kurser med olika teoretiska inriktningar.

Utbildningens innehåll

1 st lämplighetstestgörs på förhand
7st seminariedagar
1 st diplomeringsdag
30 timmar verksamhetsförlagd utbildning
ca 150 timmar träning på distans

Grundläggande hundkunskap om
– Djuromsorg och hälsa, del 1
– Hundens etologi, del 1
– Hundens träning, del 1

Kunskap om och förståelse för arbete som besökshundsteam med tredje person

– Människans hälsa, etik och värdegrund, del
1 – Kommunikation, bemötande och förhållningssätt, del 1
– Besökshundens insatser anpassade till individ, del 1

Detaljerad information återfinns i kursplanen.